Op de scholen van Stichting CPOW heeft het Christelijk geloof een belangrijke plaats in het onderwijs. Wij geloven ook dat het onderwijs, zoals onze scholen dat verzorgen, een perfect instrument is voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom staat

‘Geloof in onderwijs’

centraal bij de uitvoering van ons werk. Met onze missie, gekoppeld aan de kerntaken van het onderwijs, brengen wij naar buiten, dat de ouders die kiezen voor onze scholen er van op aan kunnen, dat het geloof een belangrijke en inspirerende rol speelt bij de persoonlijke vorming van hun kind. Wij geven er ook mee aan, dat wij geloven, dat het onderwijs dat onze scholen aanbieden, ervoor zorgt dat kinderen voorbereid zijn op hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast draagt ons onderwijs bij tot de beroepsvoorbereiding van de aan ons toevertrouwde kinderen. Wij zorgen ervoor dat onze leerkrachten bevlogen professionals zijn die geloven dat hun werk tot zichtbaar resultaat leidt.

Deze uitgangspunten hebben geleid tot een viertal aspecten die op alle CPOW-scholen uitgangspunt zijn bij het denken en handelen te weten:

Identiteit.

De stichting CPOW streeft ‘goed bijzonder onderwijs’ na. Dat ‘bijzondere’ komt tot uitdrukking in de wijze waarop wij ons religieuze en culturele erfgoed willen doorgeven aan de volgende generatie. Betrokkenheid, openheid en respect zijn belangrijke sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze stichting. In onze leer- en leef-gemeenschappen staan wij evenzeer stil bij de religieuze beleving van kinderen en ouders uit andere culturen. Wij verwachten van hen dat die respectvolle houding wederzijds is.

Uniciteit

Een tweede aspect dat ons denken en handelen beheerst is het erkennen, benutten en ontwikkelen van de unieke capaciteiten van elk mens. Dat geldt zowel voor de kinderen die binnen de scholen van de stichting onderwijs volgen, als voor de personeelsleden die er werken. Zowel het eerste als tweede aspect bepalen in hoge mate het pedagogisch klimaat binnen de scholen.

Kwaliteit

Een derde aspect is dat wij met name op onze scholen, maar ook in de organisatie daar om heen, een hoogwaardig product willen afleveren. De medewerkers in dienst van de stichting zijn zich bewust van het streven naar hoge kwaliteit op alle gebieden die het onderwijs aangaan.

Omgevingsgerichtheid

Tot slot weten we dat kinderen op veel meer plaatsen leren dan op school alleen. Internet, televisie en vele andere communicatiemiddelen leveren voortdurend talrijke leermomenten op. Daarnaast ontwikkelen kinderen ook zichzelf. De scholen gaan daar niet aan voorbij. Wij switchen van de meer traditionele driehoek leerling-leerkracht-leerstof, naar de meer eigentijdse leerling-leeromgeving-leerbronnen. Het onderwijs wordt meer gestuurd door de vragen van de kinderen. Omgevingsgerichtheid houdt ook in dat onze scholen niet langer ‘eilanden zijn met een plein eromheen’, maar midden in een omgeving staan (dorp, wijk) die ertoe doet.